مقاله رکن تصمیم گیرنده در شرکت‌های تجاری

چکیده

در تحولات حقوقی سالهای اخیر، اراده خاص اشخاص حقوقی پذیرفته شده است. این اراده همان اراده ارکان تصمیم گیرنده به منزله اراده شخص حقوقی است. بدین ترتیب، نظریه دیگری مطرح می شود که به موجب آن، سازمان مدیریت یا مدیران، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی اند و اندام یا عضوی از شخص حقوقی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی محسوب می گردند که به وسیله آنها اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت های خارجی آن شکل می گیرد.

اگر رکن تصمیم گیرنده نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند، به همان اعتبار و معنا است که در حقوق عمومی گفته می شود، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند؛ در حالی که اراده آنان مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است. اصولا هر ساختمانی بر پایه ها و ارکانی استوار است که بدون آنها، ناقص یا معدوم خواهد بود. این ارکان، عین ساختمان هستند و هر گونه تأثیر و تأثر آنها، تأثیر و تأثر خود ساختمان خواهد بود.

نظریه وحدت یا رکن بودن بیانگر آن است که رکن تصمیم گیرنده رکن اداره کننده شرکت است، دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده، اقدام او اقدام شرکت محسوب می شود اما رکن تصمیم گیرنده در شرکت های تجاری کدام است و این رکن دارای چه وظایف، قواعد و اختیاراتی است؟ رساله حاضر درصدد بررسی این موضوع است.

کلید واژه ها: رکن تصمیم گیرنده ، شرکت های تجاری، شخص حقوقی، شرکت

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com