مقاله حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای نقض آن

چکیده

کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است.

رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود. در این تحقیق تلاش می شود حقوق متمهم در مراحله تحقیقات مقدماتی و تضمینات ناظر بر رعایت این حقوق مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه ها: متهم، وکیل، آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی،  ضمانت اجرا

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

            021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com