مقاله جایگاه بزه‌دیده در دادرسی کیفری بین‌المللی

چکیده

اقدامات دادگاه کیفري بین المللی یوگسلاوي سابق و رواندا و همچنین دیوان دایمی کیفری بین المللی در مجموع گامی مهم در جهت شناسایی موقعیت بزه‌دیدگان جنایت‌هاي بین المللی است. اقدامات حمایتی براي بزه‌دیدگان از جمله «عدم افشاي هویت شاهدان براي متهمان» در دادگاه کیفري بین المللی یوگسلاوي سابق به رسمیت شناخته شد.

اساسنامه دیوان کیفري بین المـللی کـه در شهر رم ایتالیا مورد موافقت دولت ها قرار گرفت، مقررات زیادي را در خصوص بزه‌دیدگان و بازماندگان جنایت هاي بین المللی در بردارد. این اساسنامه رویه دو دادگاه کیفري بین المللی موقت (رواندا و یوگسلاوي سابق) را در این زمینه تأیید کرده و استحکام می دهد و با وضع شیوه هاي ابداعی، نقش بزه‌دیدگان را در دادرسی هاي کیفري ارتقاء می بخشد. همچنین اساسنامه دادگاه براي نخستین بار در تاریخ عدالت کیفري، به حق بزه‌دیدگان براي دستیابی به نماینده حقوقی به شرط اجازه و صلاحدید دادگاه تصریح کرده است.

مسأله دوم شمار زیاد بزه‌دیدگان جنایت هايبین المللی است که چگونگی معرفی نماینده حقوقی را مطرح می سازد و سرانجام این که اساسنامه دادگاه کیفري بین المللی، امکان جبران خسارت بزه‌دیدگان را فراهم آورده است.

کلید واژه ها: بزه دیده، دادگاه کیفري بین المللی یوگسلاوي سابق، رواندا، دادگاه کیفری بین المللی

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه انجام پایان نامه، مقاله یا پروپوزال با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com