مقاله بررسی هزینه اجرای تعهد

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی هزینه اجرای تعهد است. هزینه اجرای تعهد قراردادی به آن دسته از مخارجی گفته می شود که یا مستقیما برای اجرای تعهد ناشی از قرارداد به کار می رود و یا جهت اجرای قرارداد به عنوان لوازم عقلی، عرفی، عادی یا قانونی باید هزینه گردد.

در اجرای تعهد قراردادی، معمولا هزینه هایی وجود دارد، نظیر، هزینه نگهداری کالا در فاصله عقد تا اجرا، هزینه انبارداری، هزینه حراست و حفاظت، هزینه تعمیر و اصلاح، هزینه قابل انتفاع شدن موضوع تعهد، هزینه رد مال، هزینه نصب و راه اندازی ابزار صنعتی، هزینه ناشی از حمل و نقل موضوع تعهد، هزینه ثبت اسناد، هزینه ثبت اموال غیر منقول، هزینه های الزام به تنظیم سند، هزینه نگهداری و رد اموال امانی، هزینه ابزار کار و لوازم بهره برداری از مال، هزینه سرمایه در مشارکت کار و سرمایه، هزینه نگهداری و غذا در اجاره موجود زنده، هزینه مطالبه اجرای تعهد قراردادی، هزینه های دادرسی، هزینه کارشناس دادگستری، هزینه پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح داخلی قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه ماده 281 را پیش بینی نموده و به تبعیت از فقه اسلامی مواد 381 و 382 را در عقد بیع، لحاظ نموده است.

در قانون روابط موجر و مستاجر به تقسیم هزینه ها پرداخته شده است و آن را به دو قسمت تقسیم نموده است.  در قانون مدنی علاوه بر موارد فوق به طور پراکنده در سایر عقود معین نظیر؛ عقد ودیعه ( مواد 633 و 634)

ماده 633 - امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشد برعهده امانت گذاراست ، بیع (ماده 387 )، اجاره ( مواد 485، 486و502 ) مزارعه ( ماده 542 ) و وکالت ( مواد 675و676 )  در مورد عاریه(ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد به علاوه قانون تجارت نیز در مواد 354-355 به هزینه دلالی اشاره نموده است.

در سطح بین المللی نیز اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1990 براساس پیشرفت ابزار صنعتی و تکنیکی جهت سهولت تحویل در فروش بین المللی انواع اینکوترمزها را در چهار گروه D,C,F,E  به ترتیب از کمترین هزینه متعهد تا بیشترین هزینه متعهد بودن تقسیم نموده است.  در دسته اول فقط یک اینکوترمز و در گروه دوم، سه اینکوترمز، در گروه سوم، چهار اینکوترمز و در گروه چهارم، پنج اینکوترمز قرار داده است.

کلید واژه ها: هزینه، اجرای تعهد، اینکوترمز، مطالبه اجرای تعهد

 

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه تدوین مقاله، چاپ و اکسپت مقاله با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>> 

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823        

Parsepajuhesh{at}gmail.com