مقاله اصل برابری در صیانت از قانون اساسی با تاکید بر نظریات شورای نگهبان

چکیده

در حقوق اسلامی بر رفع تبعیض و اجرای عادلانه قوانین تاکید شده است. برابری افراد در برابر قانون موجود یا اجرای یکسان و بی تبعیض هر حکم قانونی نسبت به مصادیق موضوع آن از مباحث مورد توجه در فقه اسلامی است. علاوه بر این از منظر برخی فقها باید نوعی برابریِ احکام و قوانین نسبت به تمامی آحاد جامعه اعمال شود به طوری که همه افراد و گروهها مشمول قوانینی یکسان با عناوینی کلّی و عام باشند و هر حکم قانونی بتواند بالقوّه شامل هر انسان شود.

فقها و متفکران مسلمان نسبت به وجود عدم تبعیض در قانونگذاری اسلام تردید نکرده اند تا آنجا که برخی از آنان مراد از برابری و مساوات ، یا دست کم مصداق بارز آن را منحصراً همین امر دانسته اند. نایینی برابری را اجرای یکسان و بدون تبعیض عناوین احکام ، چه عناوین عام و مشترک میان همة افراد انسان و چه عناوین خاصّ نسبت به افراد موضوعِ خود دانسته است .

از این گذشته ، عده ای ازمؤلفان ، گسترة برابری در فقه را فراختر از این شمرده و به  «یکسان بودن قوانین برای همة افراد» تعمیم داده اند. از جمله دلایل و شواهد اقامه شده بر وجود این نوع برابری در حقوق اسلامی ، تعابیر عام قرآن و حدیث مانند یا ایّها النّاس ، یا ایّهاالّذین آمنوا و نیز شیوة کلی بیان احکام و تکالیف در منابع فقهی است.

کلید واژه ها: اصل برابری، صیانت، قانون اساسی، نظریات شورای نگهبان، اصل سوم قانون اساسی، اصل نوزدهم قانون اساسی، اصل بیستم قانون اساسی

 

<<<جهت مشاوره رایگان در زمینه تدوین، چاپ و اکسپت مقاله با بخش دپارتمان حقوق موسسه پارسه پژوهش تماس بگیرید>>>

 

             021-66 572 680          

          0919-23 53 823       

Parsepajuhesh{at}gmail.com